UW ONDERNEMING

Als ondernemer hebt u veel verantwoordelijkheden tegenover uw klanten, leveranciers en bedienden. Uw toekomst is beter verzekerd tegen eventuele vergissingen en ongevallen op het werk. Wat als u ziek wordt? Een verzekering helpt u in deze situaties.

Het wagenpark van uw onderneming

Kmo’s met minimum 10 verzekerde voertuigen genieten het vloottarief. Dit is een forfaitair tarief op voorwaarde dat u een gunstige schadestatistiek heeft. Bijkomende voertuigen in uw wagenpark kunnen steeds aan dezelfde voorwaarden en jaarpremie ingeschakeld worden. Het voordeel bestaat in een vast tarief onafhankelijk van de leeftijd van de bestuurder en het vermogen van het voertuig.

Maak vrijblijvend een afspraak om alle opties te overlopen >>

Vraag vrijblijvende offerte aan

Brandverzekering

U werkt hard voor uw onderneming en hebt een mooi klantenbestand, trouwe werknemers en een magazijn vol bestellingen. Maar wat als er iets gebeurt en uw bedrijfsruimte niet meer toegankelijk is? Kan u zonder machines of goederen uw contracten nog nakomen? Voor uw bedrijfgebouwen, hetzij uw winkel, kantoor, magazijn, werkplaats of opslagplaats, is er de brandverzekering die de continuÏteit van uw bedrijf na dit soort incidenten veilig stelt en meer verzekert dan alleen de brandschade. Ook schade wegeens natuurrampen of overstromingen, schade door blikseminslag en elektriciteit, storm-, hagel- en sneeuwschade, waterschade, glasbraak, beschadiging door diefstal en vandalisme en de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden is gedekt.

Uw brandverzekering kan u met optionele waarborgen aanvullen zoals een extra waarborg diefstal en vandalisme die de verdwijning en beschadiging van verzekerde goederen na diefstal of poging tot diefstal dekt. Er is ook de extra waarborg indirecte verliezen die de schadevergoeding met 10% verhoogt en extra kosten na een schadegeval zoals verplaatsingen, administratieve formaliteiten, telefoonkosten, … dekt. Ook koopwaar kan worden verzekerd. Na een plotse en onvoorziene gebeurtenis wordt de schade die plaatse of tijdens het transport ontstaat, vergoed.

Bedrijfsschadeverzekering

De bedrijfsschadeverzekering of de levensverzekering voor uw bedrijf beschermt uw onderneming tegen alle financiële gevolgen omwille van een schadegeval. In geval van plotse beschadiging of uitvallen van uw machines stopt de productie en lijdt u inkomstenverlies. Snel reageren is dan de boodschap. De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gederfde brutowinst. Ook de vaste algemene kosten (wedden van personeel, huur, afschrijvingen, …) en extra kosten (zoals boetes voor vertragingen of niet-uitvoering van bestellingen) worden vergoed. Er zijn verschillende formules. Kiest u voor een dagvergoeding, dan bepaalt u zelf het bedrag dat u dagelijks wenst te ontvangen. De andere formules baseren zich op de bedrijfsomzet. Het bedrag wordt bepaald door de jaarlijkse omzet of door het te verzekeren bedrag waarbij de variabele kosten in mindering worden gebracht van de omzet.

Machinebreuk

Uw machines zijn vaak het hart van uw onderneming en zorgen ervoor dat u de goederen kan produceren en leveren aan uw klanten. Een plotse beschadiging is dan ook een tegenvaller. U kan de motor van uw onderneming draaiende houden met de waarborg machinebreuk. De polis machinebreuk vergoedt de herstel- of vervangingskosten van de machine en de onvoorziene en plotse schade veroorzaakt door de mens, externe factoren, interne factoren en elektriciteit.

Alle risico’s elektronica

Als onderneming hebt u waarschijnlijk heel veel elektronica zoals pc’s, laptops, smartphones, … maar ook airco, domotica, … behoren tot deze categorie. De dekking ‘alle risico’s elektronica’ vormt een extra waarborg bij de brandverzekering. Hierdoor wordt de vergoeding voor alle materiële schade begrensd door de verzekerde bedragen van diezelfde brandverzekering. Daarnaast kan de waarborg uitgebreid worden met een vergoeding om de data en software te recupereren en een dekking voor de bijkomende kosten zoals overuren van bestaande werknemers of inschakelen van tijdelijke werknemers.

Bouwplaatsrisico verzekering

Een ABR-verzekering of verzekering alle bouwplaatsrisico is een must voor wie gaat bouwen, verbouwen of renoveren. Dit omdat er altijd iets kan verkeerd lopen op uw bouwwerf. Deze verzekering bestaat uit enerzijds de materiële schade aan de bouwwerken en anderzijds de burgerlijke aansprakelijkheid. De materiële schade omvat deze aan het gebouw of aan de bouwmaterialen op de werf, de erelonen van experten bij schade en de kosten voor de afbraak en opruiming als gevolg van een schadeval. De aansprakelijkheid dekt de kosten verhaald door de benadeelde tegenpartij ten aanzien van de bouwheer. Hierdoor is de verzekeringsnemer verzekert tegen de burenhinder als gevolg van verzakking van de gemeenschappelijke muren, het omvallen van een deel van het gebouw in opbouw op een geparkeerd voertuig, schade aan de woning van de buurman ongeacht of deze fout te wijten is aan de bouwheer, architect of aannemer. Opzettelijk veroorzaakte schade is niet verzekerd. U dient een polis af te sluiten voor de aanvang van de werken.

Maak vrijblijvend een afspraak om alle opties te overlopen >>

Vraag vrijblijvende offerte aan

Arbeidsongevallen

Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten zodat alle werknemers verzekerd zijn tegen arbeidsongevallen. Dit zijn ongevallen die gebeurt zijn tijdens en op weg van en naar het werk. Zowel de lichamelijke schade als de medische kosten worden ingedekt bij het afsluiten van deze polis.

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval betaalt de verzekeraar de wettellijk forfaitaire vergoeding van 90 % van het gemiddelde dagloon. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid wordt na consolidatie, dit is stabilisatie van de toestand van het slachtoffer, een vergoeding voorgesteld op basis van het percentage arbeidsongeschiktheid en het basisloon. Bij overlijden hebben de nabestaanden van het slachtoffer recht op een schadevergoeding. De verzekeraar vergoedt de medische kosten volgens de barema’s van het RIZIV. Ook verplaatsingskosten neemt de verzekeraar ten laste.

De verzekeringspremie is afhankelijk van de activiteit van de onderneming en de loonmassa van het personeel.

Hospitalisatie

Om uw werknemers extra te motiveren, kan u hen een hospitalisatieverzekering als extralegaal voordeel aanbieden. Deze verzekering wordt niet belast, zodat u de kosten niet kan aftrekken. Toch is het interessanter dan het verhogen van het nettoloon omdat beide partijen er geen RSZ-bijdragen op betalen. Een hospitalisatieverzekering vergoedt de medische kosten van uw werknemers bij ziekenhuisopname naar aanleiding van ziekte, ongeval of bevalling. De medische kosten in verband met de hospitalisatie kunnen vanaf 1 of 3 maand voor de opname tot en met 3 of 6 maanden erna worden terugbetaald. De medische kosten van een dertigtal zware ziekten, ook zonder opname, worden vergoed. De hospitalisatieverzekeraar betaalt wereldwijd de hospitalisatiekosten terug. Via het derdebetalerssysteem wordt de hospitalisatiefactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald. Vaak krijgen de werknemers de mogelijkheid om de gezinsleden tegen een gunstig tarief mee te verzekeren.

Groepsverzekering

Met een groepsverzekering bouwt u een aanvullend pensioen op voor uw personeel. Het is een manier om op een fiscaal gunstige manier een extra motivatie te bieden aan de werknemers en kost minder dan een loonsverhoging. De werkgever betaalt de premies voor de werknemers. De verzekering biedt een gegarandeerd rendement en kapitaalsgarantie. De betaalde premies worden niet als voordelen in natura beschouwd. De pensioenspremie kan gecombineerd worden met de uitbetaling van een kapitaal aan de nabestaanden bij overlijden vòòr de pensioenleeftijd. Een dekking arbeidsongeschiktheid is voorzien in geval van ziekte of ongeval. Bij keuze voor een cafetariaplan bepaalt de werkgever een budget als premie. U hebt al werknemer de mogelijkheid om dit budget te verdelen over de verschillende waarborgen: kapitaal leven, overlijdensdekking, gewaarborgd inkomen of premievrijstelling. Op die manier kiest elke werknemer zelf wat het voordeligst uitkomt.

Als de werknemer van job verandert, kunnen de reserves worden overgedragen naar de groepsverzekering van de nieuwe werkgever. De verzekeringsovereenkomst kan ook blijven bestaan tot aan de uitbetaling bij de groepsverzekeraar. Een goede groepsverzekering maakt het de werkgever makkelijker een fiscaal aantrekkelijke verloning aan te bieden.

Maak vrijblijvend een afspraak om alle opties te overlopen >>

Vraag vrijblijvende offerte aan

Individuele Pensioentoezegging

Een zelfstandige ondernemer die met een vennootschap werkt, kan een IPT (individuele pensioentoezegging) onderschrijven om een aanvullend pensioen op te bouwen. Bij een IPT sluit de vennootschap als verzekeringsnemer de IPT af en betaalt de premies. De bijdragen leveren een gewaarborgd rendement op, eventueel vermeerderd met een winstdeelname. De vennootschap kan de bijdragen aftrekken als beroepskost in de vennootschapsbelasting binnen de grenzen van de 80 %-regel. Die 80 %-regel houdt in dat uw uiteindelijk pensioen niet hoger mag zijn dan 80 % van uw laatste brutobezoldiging. Onder bezoldiging vallen naast uw gewone loon als zaakvoerder ook de andere belastbare voordelen die u van uw vennootschap krijgt (een wagen, een woning, smartphone). In het kader van een IPT kunt u een backservice onderschrijven. Dat is een inhaalbeweging waarmee u eventuele fiscale ruimte uit het verleden goedmaakt met een (eenmalige of recurrente) premie. Bij een IPT is er voor de werkgeversbijdragen een eindbelasting van 16,5 %. Vanaf 1 juli 2013 bedragen de tarieven respectievelijk 20 % op 60 jaar, 18 % op 61 jaar en 16,5 % op de leeftijd van 62 tot 64 jaar. Voor uitkeringen vanaf 65 jaar in geval u effectief actief was tot deze leeftijd, geldt de voordelige taxatie van 10 % (zoniet is het 16,5 %). Bij een IPT kunnen aanvullende waarborgen onderschreven worden, zoals een extra dekking bij overlijden, een invaliditeitsrente of een waarborg premievrijstelling. Wij raden zelfstandigen zeker aan een IPT te onderschrijven vanuit de vennootschap. Op deze manier bouwt u een mooi aanvullend pensioen op.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Een zelfstandige ondernemer die met een vennootschap werkt, kan een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) onderschrijven om een aanvullend pensioen op te bouwen. Een VAPZ wordt betaald met persoonlijke bijdragen. Met andere woorden, als zelfstandige betaalt u dit zelf. Bij een VAPZ betaalt u op die manier minder belastingen en minder sociale bijdragen. De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost binnen de limieten van het wettelijk plafond. Dit fiscale voordeel varieert volgens uw marginale belastingvoet. De gestorte premies zijn tussen de 50 % en 70 % fiscaal aftrekbaar. Mits naleving van de wettelijke voorwaarden wordt het pensioenskapitaal gunstig belast volgens het principe van de fictieve rente. U krijgt een gewaarborgd rendement en er geldt kapitaalsgarantie. Bij een VAPZ kunnen aanvullende waarborgen onderschreven worden zoals een extra dekking bij overlijden, een invaliditeitsrente of een waarborg premievrijstelling. Een VAPZ voor een zelfstandige is onontbeerlijk!

Gewaarborgd inkomen

Het grootste risico als zelfstandige is niet (meer) te kunnen werken en geen inkomsten te ontvangen. In geval van arbeidsongeschikheid wegens ongeval of ziekte maakt een verzekering gewaarborgd inkomen het voor u mogelijk maandelijks bovenop de uitkering van de sociale zekerheid van een vervangingsinkomen te genieten. Een alleenstaande zelfstandige ontvangt maximaal 1.168,70 euro per maand, een gezinshoofd 1.460,42 euro. Gelukkig kan u dit bedrag met een verzekering gewaarborgd inkomen aanvullen. Het bedrag van de uitkering hangt af van de duur en de graad van uw arbeidsongeschiktheid (volledig of gedeeltelijk). Bent u 25 % arbeidsongeschikt, zal u bij de meeste verzekeraars nog geen recht hebben op een uitkering. Als u 50 % ongeschikt bent, krijgt u een uitkering van 50 %. Vanaf 67 % ontvangt u als volledig arbeidsongeschikte een volledige uitkering. Uw maandelijkse premie wordt u terugbetaald tijdens de periode waarin u arbeidsongeschikt bent. De te betalen premie hangt af van uw leeftijd op het moment van aanvang, uw beroepsrisico, het bedrag van de gekozen rente, tot welke leeftijd u beschermd wenst te blijven, de gekozen formule (constante rente, jaarlijks geherwaardeerde rente of rente geherwaardeerd na ongeval) en de carenztijd of wachttijd. Uw premies zijn 100 % fiscaal aftrekbaar.

RIZIV

Het RIZIV – contract is een manier om een bijkomend pensioenspaarpotje aan te leggen voor geconventioneerde medische zorgverleners. Iedere geneesheer, tandarts, apotheker, kinesist, logopedist of zelfstandig thuisverpleegkundige komt in aanmerking. Het bedrag van de toelage verandert jaarlijks en hangt af van uw beroep. Door uw toelage elk jaar te sparen, bouwt u een extra pensioen op. Deze toelage dient elk jaar aangevraagd te worden. Het contract geeft een gewaarborgd rendement en soms een winstdeelname. Op de premies die u betaalt, wordt geen premietaks ingehouden.

Maak vrijblijvend een afspraak om alle opties te overlopen >>

Vraag vrijblijvende offerte aan

BA uitbating

Een ongeval, vergissing of fout is snel gebeurd tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteiten. Als hierbij schade wordt berokkend aan een derde partij, kan dit voor u als ondernemer tot grote schadeclaims leiden. Om u in te dekken tegen deze claims, doet u er goed aan bij de start van uw onderneming/zelfstandige activiteit een polis BA-uitbating af te sluiten. Deze zal de benadeelde derde partij vergoeden voor de geleden materiële en lichamelijke schade, immateriële gevolgschade en zuiver immateriële schade opgelopen door een fout tijdens het uitoefenen van uw beroepsactiviteit. De schilder kan bijvoorbeeld tijdens het schilderen van een woning de vloer niet goed afdekken waardoor er verf op de vloer spat of de schrijnwerker boort een gat in de muur en raakt daarbij één van de elektriciteitskabels tijdens het bevestigen van een trap, ….

Hoewel het niet per sé zal gebeuren, sluit u best op tijd een polis BA-uitbating af.

Beroepsaansprakelijkheid

Wie in de intellectuele sector werkt (artsen, advocaten, architecten, boekhouders, IT-consulenten), wordt vaak vanuit de deontologie of de wet verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Deze verzekering dekt u in voor schade die zou worden berokkend aan een derde partij door een fout door u begaan.

Voorbeeld: u geeft een verkeerd advies, als arts bega je tijdens een operatie een fout, ….

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurdersaansprakelijkheid verschilt van een polis burgerlijke aansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheid. De polis BA-uitbating of beroepsaansprakelijkheid dekt de onderneming tegen schade berokkend aan een derde partij. De bestuurdersaansprakelijkheid daarintegen beschermt de bestuurder van de onderneming persoonlijk tegen het maken van specifieke fouten in het besturen van zijn onderneming zoals het vergeten neerleggen van de jaarrekening, een verkeerde investering waardoor de firma grote geldelijke verliezen lijdt.

Door het afsluiten van een bestuurdersverzekering beschermt de bestuurder zijn persoonlijk vermogen en eigendom.

Tienjarige aansprakelijkheid

Als aannemer of architect ben je 10 jaar lang burgerlijke aansprakelijk voor uw bouwwerk. Dit is vanaf 01/07/2018 wettelijk verplicht. Als architect of studiebureau bent u verplicht een tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten terwijl dit als aannemer enkel verplicht is wanneer u samen met een architect werkt. Heeft u in de periode van 10 jaar schade bij een klant, kan u worden aansprakelijk gesteld voor deze schade. De tienjarige aansprakelijkheid beschermt u hiervoor.

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Dit is een wettelijk verplichte verzekering, zoals de arbeidsongevallenverzekering, die een groot deel van de publieke instellingen dienen af te sluiten. In geval van schade omwille van brand of ontploffing kunnen alle derden die lichamelijke/materiële schade lijden uw instelling aansprakelijk stellen. Het verschil met een gewone brandverzekering is dat derden niet dienen aan te tonen dat het een fout van uw instelling betreft.

Samen met de polis zal u een attest ontvangen die u dient af te geven in uw gemeente. Indien u hiervoor niet verzekerd bent, maar wel behoort tot deze instellingen, kan dit voor u strafrechtelijke sancties en/of de sluiting van uw instelling betekenen.

Maak vrijblijvend een afspraak om alle opties te overlopen >>

Vraag vrijblijvende offerte aan

Raadpleeg de algemene voorwaarden via sectorcatalog.be

Blijf op de hoogte
Schrijf mij in
close-link
050 55 88 00 WhatsApp